Museon säätiö

Suomen valokuvataiteen museon säätiö perustettiin valokuvajärjestöjen toimesta 1.5.1969. Säätiön tarkoituksena on sääntöjen mukaisesti edistää ja vaalia suomalaista valokuvataidetta ja valokuvakulttuuria.

Suomen valokuvataiteen museon säätiön hallitus 2022–2024

Valokuvataiteilija Joonas Ahlava (Valokuvataiteilijoiden liitto)
Valokuvaaja Boris Fagerholm (Finnfoto) 
Lakimies Tuula Hämäläinen (Kansallisgalleria)
Intendentti Kati Kivinen (Kansallisgalleria)
Valokuvaaja Veikko Nurminen (Finnfoto)
Museonjohtaja Taina Myllyharju (Tampereen taidemuseo)
Valokuvaaja, lehtori Heli Rekula (Aalto-yliopisto)

 

Säätiön säännöt

Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 4.10.2002

1 § Säätiön nimi
Säätiön nimi on Suomen valokuvataiteen museon säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Finlands fotografiska museum, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on Suomen valokuvataiteen ja valokuvakulttuurin edistäminen ja vaaliminen.

3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää museota, jonka tehtävänä on olla aktiivinen kulttuurilaitos. Museon tehtävänä on kerätä, tutkia, julkistaa ja asettaa näytteille valokuvataidetta ja siihen liittyvää aineistoa. Museo tekee tunnetuksi suomalaista valokuvataidetta koti- ja ulkomailla sekä ulkomaista valokuvataidetta Suomessa. Museo voi ylläpitää sellaisia toimintoja joita se tehtävänsä toteuttamiseksi tarvitsee.

4 § Säätiön perustamisomaisuus
Säätiön perustamisomaisuuden muodostaa säätiön 6.5.1969 päivätyssä säädekirjassa mainittu kymmenentuhannen (10.000) markan määräinen peruspääoma ja muu samassa säädekirjassa lueteltu omaisuus.

5§ Säätiön omaisuuden hoitotavan määrittäminen
Säätiö voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja testamentteja sekä muutoinkin sopivin tavoin kartuttaa omaisuuttaan. Säätiöllä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä osakkeita ja osakkuuksia yhtiöistä. Säätiön omaisuutta käytetään sen tarkoituksen toteuttamiseen ja tulojen hankkimiseen.

Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja taloudellisesti ja sen varat on sijoitettava turvallisesti ja tuloa tuottavasti.

6§ Säätiön hallintoelinten määrittäminen
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

7§ Säätiön hallituksen kokoonpano, valinta ja päätösvalta
Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäsenet nimittää Valtion taidemuseo kaksi jäsentä, Museovirasto kaksi jäsentä, Finnfoto kaksi jäsentä ja Valokuvataiteilijoiden liitto yhden jäsenen. Hallituksen tulee pyytää nimeämistä vähintään kolme kuukautta ennen hallituksen toimikauden loppua. Uuden hallituksen jäsenten nimitys on annettava kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen uuden hallituksen toimikauden alkua. Mikäli nimeämiseen oikeuttavat yhteisöt eivät nimeä edustajiaan, hallitus voi täydentää itse itseään.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimikauden kuluessa avoimeksi tullut jäsenen paikka täytetään toimikauden loppuun samassa järjestyksessä kuin poistunut jäsen on valittu.

Hallitus valitsee toimikautensa alussa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidän toimikautensa on hallituksen toimikausi.

Hallitus kokoontuu vuosittain asioiden edellyttämällä tavalla kuitenkin vähintään kaksi kertaa. Hallituksen kutsuu kokoon sen puheenjohtaja tai museonjohtaja lähettämällä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle hänen säätiölle ilmoittamaansa osoitteeseen todisteellisen kutsun. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus voi kokoontua myös kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti edellyttää.

Hallitus on päätösvaltainen kun se kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan todisteellisesta kutsusta ja puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä.

8§ Säätiön hallituksen tehtävä
Säätiön hallituksen tehtävänä on

1) ottaa ja erottaa museonjohtaja
2) johtaa ja kehittää säätiön toimintaa sekä valvoa sen toiminnan toteuttamista
3) vastata säätiön omaisuuden huolellisesta ja taloudellisesta hoidosta
4) valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä: tilintarkastajista ainakin toisen varamiehineen tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.
5) hallitus hyväksyy huhtikuussa kertomuksen säätiön edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä ja päättää toimenpiteistä joihin edellisen vuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta sekä käsittelee esityksen seuraavan vuoden talousarvioksi.

9§ Asioiden ratkaiseminen
Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

10§ Museonjohtajan toteaminen ja toimikausi
Museossa tulee olla johtaja.

Museonjohtajan toimikausi on enintään viisi vuotta kerrallaan.

11§ Museonjohtajan tehtävät
Museonjohtajan tehtävänä on hallituksen määrittämin perustein

1) johtaa ja kehittää säätiön toimintaa sekä toimeenpanna hallituksen päätökset.
2) ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt.
3) toimia hallituksen esittelijänä.

12§ Säätiön nimen kirjoittaminen
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä museonjohtajan kanssa tai se taikka ne, jotka hallitus keskuudestaan siihen oikeuttaa. Hallitus voi oikeuttaa myös museonjohtajan yksin kirjoittamaan museon nimen.

13§ Säätiön tilit
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on toimitettava maaliskuun alkuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa maaliskuun loppuun mennessä. Oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle kesäkuun loppuun mennessä.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta on hallituksen tehtävä. Muutos on hyväksyttävä kahdessa hallituksen kokouksessa, joiden välillä on oltava kahden kuukauden pituinen aika.

15§ Säätiön lakkauttamisehdot
Mikäli säätiö lakkautetaan, luovutetaan sen kokoelmat, varat ja omaisuus Opetusministeriölle käytettäväksi museona valokuvataiteen edistämiseen.

Suomen kameraseurojen Liitto ry:n lahjoittama säädekirjassa mainittu omaisuus luovutetaan liitolle tai liiton tahdon mukaisesti yhdessä säätiön muun omaisuuden kanssa Opetusministeriölle.

Osoite
Kämp Galleria
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki
Katso kartalla Kämp Galleria
Aukioloajat
ma–pe 11–20, la–su 11–18
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy
Osoite
Kaapelitehdas
Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki
Katso kartalla Kaapelitehdas
Aukioloajat
ti–su 11–18, ke 11–20
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy