Ordlista / Zanele Muholi: ZAZISE

ORDLISTA  

Ordlistans syfte är att förklara begrepp i samband med teman på Fotografiska museets utställning Zanele Muholi: ZAZISE (4.2-29.5.2022).Termerna och begreppen som vi samlat i ordlistan är kulturellt mångfasetterade. Språk och begrepp förändras under tidens gångoch därför är tolkningarna i den här ordlistan under konstant omvärdering och debatt.

Till grund för ordlistan har vi använt den ordlista som gjorts för Zanele Muholi-utställningen på museet Tate Modern i London (5.11.2020-31.5.2021). I sammanställningen och översättningen av vokabulären har vi försökt beakta begreppens kulturbundna natur. Queer-känslighetsläsare av den finska kontexten har varit Kaura Raudaskoski. I sammanställningen av ordlistan har vi utnyttjat Seta rf:s, medborgarorganisationen Fem-R:s, LHBTIQA+-webbmediet Kehrääjäs och webbplatsen yhdenvertaisuus.fi:s ordlistor. 

Triggervarning: våld, sexuellt våld, diskriminering

 

Allierad  
En individ som aktivt stöder LGBTQIA+-personers, liksom också övriga marginaliserade identiteters folkrörelser, men som inte identifierar sig som LGBTQIA+ eller som medlem av ovan nämnda marginaliserade grupper. Att vara allierad är inte en identitet utan en aktiv roll. Därför förklarar man sig inte som allierad, utan det är ett förtroendeförhållande som man förtjänar genom kontinuerlig verksamhet och solidaritet.

 

Apartheid   
Ett officiellt system av rasförtryck som rådde i Sydafrika mellan 1948 och 1994 som utövade rassegregering samt politisk, ekonomisk och social diskriminering av medborgare som definierades som ickevita. Ordet apartheid är afrikaans och betyder "åtskildhet". Termen har också använts för att hänvisa till globala former av strukturellt rasrelaterat och socioekonomiskt förtryck, som fortfarande råder i många samhällen i världen. 

 

Asexualitet  
En asexuell person upplever vanligen mycket lite eller ingen alls sexuell dragning till andra personer. Asexuella kan känna enannan slags, exempelvis romantisk, emotionell och estetisk dragning. En asexuell person kan identifiera sig själv som homo, hetero eller som bi- eller pan-människa efter könet hos föremålen för den upplevda dragningen. I förkortningen LHBTIQA+ betyder A ett asexuellt och aromantiskt spektrum.   

 

Att outa
Uttalas “auta”. På svenska exponera eller avslöja. När en LGBTQIA+-persons sexuella läggning eller könsidentitet avslöjas utan dennas samtycke. Outande bryter mot en persons självbestämmanderätt, för var och en har rätt att själv bestämma vad hen berättar om sin egen sexualitet eller sitt eget kön för andra. För dem som hör till en könsminoritet eller en sexuell minoritet är den här rättigheten särskilt viktig, för andra kan inte lika bra bedöma de sociala effekterna av vetskapen.

 

Bisexualitet 
En bisexuell person känner sexuell och/eller emotionell dragning både till personer av samma och till personer av annat kön. För vissa har könet hos föremålet för attraktionen ingen betydelse. Termerna bisexualitet och pansexualitet är delvis överlappande.  

 

Butch 
Personer vars maskulinitet är en mycket viktig del av deras könsidentitet eller -uttryck kan definiera sig själva som butch. Butch kan vara en könsidentitet, en noggrannare beskrivning av den eller en beskrivning av den egna stilen. Ofta också ett ord som används av den lesbiska gemenskapen.  

 

Cis  
Ordet cis används för att beskriva att en persons könsidentitet och -uttryck stämmer överens med det kön som tilldelats personen vid födseln och följer de förväntningar som i allmänhet ställs på det i kulturen. Största delen av människorna är ciskönade. Cis är motsatsen till trans: orden kommer från latinet, där betydelsen är ”på samma sida” respektive ”på andra sidan” De ciskönade är privilegierade i förhållande till transmänniskorna, för det är norm i samhället att vara ciskönad.  

 

Femme
Personer vars feminitet är en mycket viktig del av deras könsidentitet eller -uttyck kan definiera sig själva som femme. Femme kan vara en könsidentitet, en noggrannare beskrivning av den eller en beskrivning av den egna stilen. Ofta också ett ord som används av den lesbiska gemenskapen.

 

Hatbrott  
Ett fall som tolkas som brott motiverat av fördomsfullt hat. Utövarna av hatbrott strävar efter att förnedra eller omänskliggöra sina offer, som de uppfattar som annorlunda på grund av deras egenskaper. Det kan gälla egenskaper som att personen är rasifierad, personens etniska bakgrund, kön, ålder, sexuella läggning, funktionsvariation, hälsotillstånd, nationalitet, klassbakgrund, religiösa övertygelse, kultur eller språk. Enligt den finländska strafflagen kan straffet bli strängare när motivet för brottet är hat mot en folkgrupp. 

 

Heteronormativitet  
Ett tänkesätt enligt vilket heterosexualitet ses som mer önskvärd, naturligare och bättre än alla andra läggningar. I heteronormativiteten är heterosexualitet den principiella standarden och mångfalden av kön och sexualitet ses som avvikelser från denna, även om heterosexualitet i verkligheten bara är en del av könsmångfalden.  

 

Homofobi   
Homofobi innebär hat, rädsla, avsky eller motvilja mot attraktion till personer av samma kön. Ett fobiskt beteende kan yttra sig som ogiltigförklaring, förringande, uteslutande, trakasserier, diskriminering eller till och med hatbrott. Det kan också ta sig uttryck i strukturell diskriminering. Homofobi kan jämställas med fenomen som sexism och rasism.  

 

Homofob våldtäkt / Transfob våldtäkt
En term som syftar på hatbrott i vilket en människa våldtas på grund av (en förmodad) sexuell läggning eller könsidentitet. Syftet med denna gärning är att tvinga offret att anpassa sig till ett heteronormativt könsuttryck.

 

Homonationalism 
En form av LGBTQIA+-aktivism, som ramar in könsrättigheterna via nationalism, som privilegierar nordamerikanska och europeiska uttrycksformer på bekostnad av Mellanöstern, den globala södern och i synnerhet Afrika. Homonationalismen förvränger LGBTQIA+-aktivismen så att den ska passa in i dess neoliberalistiska och extremhögersinnade ideologiska strävanden samt för att rättfärdiga rasistiska, klassistiska, islamofoba och xenofoba synsätt. Den här inramningen baserar sig på fördomar om att immigranter är homofoba och att det västerländska samhället är jämställt.

 

Homosexuell  
En person som förhåller sig romantiskt och/eller sexuellt till en representant för det ena könet. Termen homosexuell anses allmänt vara mer medicinsk eller klinisk. 

 

Homosexualitet  
En homosexuell människa känner sexuell och/eller emotionell dragning till personer av samma kön. Orden homo, bög, gay används också mer begränsat om en man som känner sexuell och/eller emotionell dragning till män. Vissa ickebinära använder också termen homo om sin sexualitet. 

 

Ickebinär 
Ickebinära kön är en paraplyterm som omfattar kön som inte entydigt är man eller kvinna samt asexuella personer. Ickebinär är en mycket liknande paraplyterm som finskans  ”muunsukupuolisuus”, men skillnaden ligger i att ickebinära också omfattar könlösa personer, av vilka alla inte upplever att termen ickebinär beskriver dem. 

 

Intersektionalitet 
Intersektionalitet är ett synsätt som härstammar från traditionerna inom kritisk rasteori samt Svart kvinnlighet och feminism. Den omfattar utforskning av överlappande eller korsande sociala identiteter och med dessa förknippade system för förtryck, övermakt och diskriminering. Termen präglades 1989 av Kimberlé Crenshaw, professor i juridik, i en artikel som diskuterar Svarta kvinnors sysselsättning i USA. Den intersektionella riktningen inom feminismen kritiserar den traditionella tanken om enhetlighet enligt vilken exempelvis alla kvinnor delar samma erfarenhet. Den intersektionella feminismen beaktar identiteter som korsar varandra (exempelvis i samband med etnicitet, samhällsklass, ålder, kön, sexualitet, funktionsförmåga, religion, övertygelse, medborgarskap) och strävar efter likställdhet mellan alla människor.  

 

Intersexualism  
Intersexualism innebär en samling olika slags kroppsliga variationer i vilka könsdrag, såsom kromosomer, könsorgan eller hormonaktivitet inte är entydigt av kvinnotyp eller manstyp. Intersexualism är en naturlig kroppslig variation och synliggör att människor inte heller biologiskt kan klassificeras i två kön som utesluter varandra. Intersexualism kan för några också vara en könsidentitet. 

 

isiNgqumo 
En språkvariation använt inom den sydafrikanska LGBTQIA+-gemenskapen, närmast bland Nguni-folken.

 

isiStabane/Stabane 
En nedsättande talspråklig term i isiZulu-språket som i sydafrikansk kontext syftar på en medlem av LGBTQIA+-gemenskapen. Översatt till svenska betyder termen en person som är född med både manliga och kvinnliga könsdelar (hermafrodit).

 

Kön (Genus)  
Kön (genus) är en kategori i klassificeringen av människor och en juridisk term. Det är ett kontinuum som består av olika slags genetiska, utvecklingsbundna, hormonella, fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturbundna egenskaper. Det är också en viktig identitet för många.  

 

Könsbinär 
Med könsbinär avses en strikt tudelad könsuppfattning, som delar alla människor i män och kvinnor och ser dessa som motsatta kön. Det binära tänkandet ignorerar den existerande mångfalden av olika könsidentiteter och stöder sig på förenklingar och tumregler. Binära ses också som bestående och universella. I bakgrunden inverkar den starka binära tanketraditionen i den västerländska filosofin. 

 

Könsdysfori 
Beskriver det obehag eller vånda som uppstår på grund av att det kön som tilldelats en inte överensstämmer med ens könsidentitet

 

Könsnonkonformism (Gender Non-conformity)  
En person som inte passar in i de binära könskategorierna (man och kvinna) på grund av sin egen könsidentitet eller -uttryck. Det finns inte någon etablerad motsvarighet till begreppet Gender Non-conforming/Non-conformity i svenskan.   

 

LHBTQIA+ / LGBTQIA+ 
Bokstavskombinationen hänvisar både till sexuella minoriteter och till könsminoriteter: lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner, interkönade, queera och asexuella. Det här är inte en uttömmande lista, vilket också plustecknet i slutet antyder, utan syftar på alla de variationer i sexuella läggningar och könsidentiteter som förekommer i världen. Bokstävernas exakta ordningsföljd eller antal kan också variera eller ha parallella former i olika språkvariationer och kontexter (t.ex. LGBT). 

 

Lesbisk  
Termen syftar på en kvinna, en transperson eller en ickebinär person som känner en romantisk och/eller sexuell dragning till andra kvinnor eller ickebinära femmer. 

 

Lobola 
Lobola, eller lobolo, är en bröllopssed enligt vilken fästmannens familj och släktingar överräcker vissa varor till brudens familj i hemgift. Historiskt bestod hemgiften vanligen av boskap, men idag är det mer önskvärt med pengar, beroende på brudens familj.

 

Necklacing 
En olaglig form av tortyr, där ett brinnande halsband hängs kring en persons hals. Under apartheiden användes necklacing (”halsbandsmetoden”) i Svarta samhällen för att straffa sådana som ansågs ha samarbetat med apartheid-regimen.

 

Pansexualitet  
Termen avser en person vars romantiska och/eller sexuella känslor inte begränsas av sexualitet eller kön. 

 

Passbook (dompas)/Passbok 
En identitetshandling som varje sydafrikan som definierades som icke-vit måste bära med sig enligt apartheidlagarna. Beviset bestod av två delar. I den första fanns ett laminerat kort med bärarens namn och etniska bakgrund, datum då kortet utfärdats, underskrift av en myndighetsperson och ett svartvitt porträttfoto. Den andra delen bestod av fem sektioner med anteckningar om personens tillstånd att röra sig mellan olika stadsdelar, uppgifter om obligatoriska hälsokontroller, arbetsgivares namn och adresser samt skattekvitton. Bland den svarta sydafrikanska befolkningen fick de här passen öknamnet dompas, afrikaans för dumma pass. 

 

Patriarkat  
En social hierarki, som privilegierar och prioriterar män och maskulinitet på kvinnors och andra könsidentiteters bekostnad. 

 

Penntest 
Ett rasistiskt, avhumaniserande test som myndigheterna i Sydafrika använde för rasklassificering under apartheiden. När tjänstemännen inte var säkra på om en person skulle klassificeras som vit eller icke-vit trycktes en penna in i personens hår. Om pennan föll ner på golvet och visade att håret var rakt och inte lockigt, krulligt eller skruvat fick personen ’passera’ och klassificerades som vit.

 

Pinktvätt 
Syftar på utnyttjande av LGBTQIA+-rörelsen för att främja en kommersiell eller politisk agenda. Termen används för att beskriva företag som marknadsför sig själva som ”homovänliga” för att kunna locka progressivt tänkande kunder, trots att de samtidigt döljer våldsamma och odemokratiska aspekter i sin egen verksamhet.

 

POC, BIPOC  
Termen kommer från engelskans People of Colour. Den här termen har för närvarande ingen allmänt använd översättning till finska eller svenska. Termen hänvisar till människor som på grund av olika slags egenskaper (t.ex. namn, hudfärg eller religion) förknippas med andra än vita människor. Termen BIPOC kommer från engelskans Black (svart människa), Indigenous (en människa som hör till ett ursprungsfolk), People of Colour. Termen har nyligen börjat användas, eftersom diskrimineringen, förtrycket och rasismen riktade mot svarta och personer som hör till ursprungsbefolkningen skiljer sig från dem mot andra POC-människor. Alla de här termerna syftar på människogrupper som inte uppfattas som vita. 

 

Pronomen  

En ordklass som vi bland annat använder för att hänvisa till en persons kön. På finska eller på estniska skiljer de personliga pronomina (ord som ersätter ett egennamn eller ett substantiv) inte mellan ’han’ och ’hon’, dvs. om en person är man eller kvinna. Ordet hän syftar på alla slags människor. På svenska har ordet hen etablerats som ett könsneutralt pronomen. På engelska har ordet they, i stället för he och she, också snabbt spridit sig över världen. Det är i samklang med ett respektfullt beteende att använda de pronomen personer själva valt och accepterat. 

 

QTIPOC 
En akronym som syftar på icke-vita queer-, trans- och intersexpersoner.

 

Queer   
är en politisk och ofta akademisk aspekt och tankemodell som ifrågasätter samhällets normer för kön och sexuell läggning. Queer kan också vara en identitet som innebär att en människa inte vill definiera sin egen sexuella läggning eller sitt kön. Numera framhävs det ofta att ordet beskriver en upplevd verklighet, ett motstånd och en blomstring oberoende av det heterosexistiska samhället.  

 

Registrerat parförhållande 
Ett registrerat parförhållande är i många länder ett sätt för par av samma kön att göra förhållandet officiellt och ge det juridisk status. I Finland blev det möjligt att registrera ett parförhållande 2002, fram till 1.3.2017, när den allmänna äktenskapslagen trädde i kraft. Personer i ett registrerat parförhållande har inte till alla delar samma rättigheter som de som ingått äktenskap.

 

Sangoma 
En traditionell sydafrikansk helbrägdagörare som är specialiserad i att bota människors själsliga och fysiska sjukdomar genom att betrakta deras förflutna och framtid och förena dem med deras förfäder. Helbrägdagörarna tror att de är kallade av sina förfäder att inta den här viktiga och respekterade samhällsställningen.

 

Svart   
Skrivet med stor begynnelsebokstav på engelska beskriver ordet en persons identitet, etniska bakgrund och /eller kultur, ifall personen eller gruppen inte identifierar sig själv på annat sätt. (Det här kan eventuellt också användas på svenska, svart vs. Svart, men det är sällsynt p.g.a. reglerna för användning av stor resp. liten begynnelsebokstav i svenska språket)   

 

Svart lesbisk feminism  
En politisk identitet, rörelse och tänkesätt som å ena sidan omfattar perspektiv, erfarenheter och politisk verksamhet kring ras, kön, klass och sexuell läggning och å andra sidan avslöjar ofrånkomliga kopplingar mellan dem. 

 

Transfobi   
Transfobi innebär hat, rädsla, avsky eller motvilja mot transpersoner. Ett fobiskt beteende kan yttra sig som ogiltigförklaring, förringande, uteslutande, trakasserier eller diskriminering. Transfobi kan jämställas med fenomen som sexism och rasism. 

 

Transition  
Åtgärder som en transperson kan vidta för att kunna leva som representant för det kön med vilket hen identifierar sig. För var och en innebär en transition, övergång, flera olika processer. För en del innebär den en medicinsk intervention eller en könsbekräftande behandling såsom hormonterapi och/eller operationer (medicinsk transition), men alla transpersoner vill eller kan inte genomgå en sådan behandling. Transitionen kan också bestå av andra slags åtgärder, som att berätta för familjemedlemmar, klä sig annnorlunda, ändra sina egna pronomina (social transition) och ändra officiella dokument (juridisk transition).   

 

Transmisogynoir 
Ett engelskt sammansatt ord som beskriver diskrimineringen av Svarta transkvinnor och transfeminina personer och lokaliserar beröringspunkterna mellan transfobi, rasism och misogyni. Termen används när man vill framhäva att Svarta transkvinnor upplever en särskild form av rasifierad misogyni blandad med transfobi.

 

Transmisogyni  
En term som sammankopplar de gemensamma formerna för diskriminering hos transfobi (motvilja mot transpersoner) och misogyni (hat mot kvinnor). Transmisogyni omfattar negativa attityder och hat mot samt diskriminering av transpersoner som befinner sig på den mer feminina sidan av könsfördelningen. Transkvinnor och transfeminina personer råkar i synnerhet ut för transmisogyni. 

 

Transmänniska  
En transmänniska, eller transperson, är ett allmänbegrepp med vilket man ofta beskriver alla vars könsidentitet eller könsuttryck ibland eller alltid avviker från förväntningarna på det kön de blev tilldelade vid födseln. Till transmänniskor räknas ofta transvestiter, ickebinära och transkönade. En individ som kan uppleva sig vara något annat än cis definierar sig inte nödvändigtvis som en transmänniska. För en transmänniska är det viktigt att hen bemöts efter sin könsidentitet. Ett transbarn är ett barn vars kön inte motsvarar det kön det blev tilldelat vid födseln. Ett transbarns upplevelse av sitt kön är fundamental och beständig. Ordet transungdom används ofta för att beskriva unga människor vilkas könsidentitet kan vara exempelvis ickebinär, transkönad eller transvestit. 

 

Trygga/tryggare rum  
En omgivning som gör det möjligt för alla närvarande, inklusive representanter för sexuella minoriteter och till könsminoriteter, att fritt vara och uttrycka sig själva utan rädsla för diskriminering eller kränkning av deras rättigheter och människovärde. Individuella handlingar och reaktioner innehar en nyckelposition när det gäller att bevara respektive bryta mot tryggheten. Fotografiska museets Principer för ett tryggare rum har publicerats på museets webbplats. 

 

Vit övermakt 
En rasistisk ideologi enligt vilken människor som definierats och accepterats som vita är överlägsna och borde få härska över alla andra folk på jorden.  

 

Vald familj (Chosen family) 
Chosen family, alltså vald familj, är en familj vars medlemmar inte är biologiskt släkt med varandra, men som behandlar varandra som en familj. Valda familjer är vanliga i synnerhet bland personer som hör till sådana sexuella minoriteter och könsminoriteter vilkas biologiska familj ställer sig negativt till regnbågsbegreppet.  

 

Zulu  
En bantufolkgrupp och ett språk som talas av nguni-folket i Sydafrika, språket kallas också isiZulu. Zulu-folket är en gren av de sydliga bantufolken och de har nära gemensamma etniska, språkliga och kulturella rötter med swazi- och xhosa-folken. Zulu är Sydafrikas största etnisk

 

Adress
Kämp Galleria
Mikaelsgatan 1, 00100 Helsingfors
Se på kartan Kämp Galleria
Öppettider
må–fre 11–20, lö–sön 11–18
Biljetter
12/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.
Adress
Kabelfabriken
Kabelplatsen 3, G-trappan, 00180 Helsingfors
Se på kartan Kabelfabriken
Öppettider
ti–sö 11–18, ons 11–20
Biljetter
12/6/0 €
Museikort
Fritt inträde för barn under 18 år.