Sanasto / Zanele Muholi: ZAZISE

SANASTO  
 
Sanaston tavoitteena on avata käsitteitä, jotka liittyvät Valokuvataiteen museon Zanele Muholi: ZAZISE -näyttelyn (4.2.-29.5.2022) teemoihin. Sanastoon kootut termit ja käsitteet ovat kulttuurisesti monitahoisia. Kieli ja käsitykset muuttuvat ajan kuluessa ja siksi tämänkin sanaston tulkinnat ovat jatkuvan uudelleenarvioinnin ja keskustelun kohteena. 

Sanaston pohjana on Lontoon Tate Modern –museon Zanele Muholi -näyttelyn (5.11.2020–31.5.2021) yhteyteen tekemä sanasto. Tätä sanastoa koottaessa ja käännettäessä on pyritty huomioimaan käsitteiden kulttuurisidonnainen luonne. Suomenkielisen kontekstin queer-kokemuslukijana on toiminut Kaura Raudaskoski. Sanaston koostamisessa on hyödynnetty Seta ry:n, kansalaisjärjestö Fem-R:n sekä LHBTIQA+ -verkkomedia Kehrääjän sekä yhdenvertaisuus.fi -sivuston sanastoja. 

Sisältöhuomio: väkivalta, seksuaalinen väkivalta, syrjintä  
 
 
Apartheid   
Etelä-Afrikassa vuosina 1948—1994 vallinnut virallinen rotusortojärjestelmä, joka harjoitti rotuerottelua sekä poliittista, taloudellista ja sosiaalista syrjintää ei-valkoisiksi määriteltyjä kansalaisiaan kohtaan. Sana apartheid on afrikaansin kieltä, ja tarkoittaa "erillisyyttä". Termillä on myös viitattu globaaleihin rakenteellisten rotu- ja taloussorron muotoihin, jotka ovat edelleen vallalla monissa maailman yhteiskunnissa. 
 
Aseksuaalisuus  
Aseksuaalinen henkilö kokee tavallisesti hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Aseksuaalit voivat kokea muunlaista, esimerkiksi romanttista, emotionaalista ja esteettistä vetovoimaa. Aseksuaali henkilö voi identifioida itsensä myös homoksi, heteroksi tai bi- tai pan-ihmiseksi kokemansa vetovoiman kohteiden sukupuolen mukaan. LHBTIQA+ -lyhenteessä A tarkoittaa yleensä aseksuaalia ja aromanttista kirjoa.    

Biseksuaalisuus  
Biseksuaali eli biseksuaalinen henkilö kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa sekä samaa että eri sukupuolta olevia kohtaan. Joillekin vetovoiman kohteen sukupuolella ei ole merkitystä. Termit biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä. 

Butch  
Henkilöt, joille maskuliinisuus on hyvin tärkeä osa omaa sukupuoli-identiteettiä tai ilmaisua, voivat määritellä itsensä butcheiksi. Butchius voi olla sukupuoli-identiteetti, sen tarkempi kuvaus tai sitten kuvaus omasta tyylistä. Usein myös lesboyhteisön käytössä oleva sana.

Cis   
Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cis-sukupuoliset ovat etuoikeutettuja suhteessa transihmisiin, sillä yhteiskunnassa cis-sukupuolisuus on normi. 

Ei-binäärisyys  
Ei-binääriset sukupuolet on kattotermi, joka sisältää sukupuolet, jotka eivät ole yksiselitteisesti mies tai nainen sekä sisällyttää määritelmään myös sukupuolettomat henkilöt. Ei-binäärisyys on hyvin samankaltainen kattotermi kuin muunsukupuolisuus, mutta erona on se, että ei-binäärisyys sisältää myös sukupuolettomat henkilöt, joista kaikki eivät koe muunsukupuolisuuden kuvaavan heitä. 

Femme   
Henkilöt, joille feminiinisyys on hyvin tärkeä osa omaa sukupuoli-identiteettiä tai ilmaisua, voivat määritellä itsensä femmeiksi. Femmeys voi olla sukupuoli-identiteetti, sen tarkempi kuvaus tai kuvaus omasta tyylistä. Usein myös lesboyhteisön käytössä oleva sana. 

Heteronormatiivisuus  
Ajattelutapa, jossa heterous nähdään kaikkia muita suuntautumisia toivotumpana, luonnollisempana ja parempana. Heteronormatiivisuudessa heterous on lähtökohtainen oletus, jonka poikkeamina sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus nähdään, vaikka todellisuudessa heterous on vain yksi osa seksuaalisuuden moninaisuutta. 

Homofobia   
Homofobia tarkoittaa vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä samaan sukupuoleen kohdistuvaa vetoa kohtaan. Fobinen käyttäytyminen voi ilmetä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä, syrjintänä tai jopa viharikoksina. Se voi ilmetä myös rakenteellisena syrjintänä. Homofobia on rinnastettavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin. 

Homofobinen raiskaus / Transfobinen raiskaus  
Termi, joka viittaa viharikokseen, jossa ihminen raiskataan johtuen tämän seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä. Tällaisen teon motiivi on pyrkiä pakottamaan uhri mukautumaan heteronormatiiviseen sukupuoli-ilmaisuun. 

Homonationalismi  
LGBTQIA+-aktivismin muoto, joka kehystää sukupuolioikeudet kansallismielisyyden kautta, etuoikeuttaen pohjoisamerikkalaisia ja eurooppalaisia ilmaisun muotoja Lähi-Idän, globaalin etelän sekä varsinkin Afrikan maiden kustannuksella. Homonationalismi vääristää LGBTQIA+-aktivismia sopeuttaakseen sen neoliberalistisiin ja äärioikeistolaisiin ideologisiin pyrkimyksiinsä sekä perustellakseen rasistisia, luokkasyrjiviä, islamofobisia ja ksenofobisia näkemyksiään. Tämä jäsennys perustuu ennakkoluuloon, että maahanmuuttajat olisivat homofobisia ja että länsimainen yhteiskunta on tasa-arvoinen.

Homoseksuaali  
Henkilö, joka suuntautuu romanttisesti ja/tai seksuaalisesti kohti oman sukupuolensa edustajia. Homoseksuaali-termiä pidetään yleisesti lääketieteellisenä tai kliinisenä. 
 
Homous   
Homo, homoseksuaali eli homoseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan. Sanaa homo käytetään myös suppeammin tarkoittamaan miestä, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa miehiä kohtaan. Myös jotkut muunsukupuoliset tai ei-binääriset käyttävät seksuaalisuudestaan termiä homo. 

Intersektionaalisuus  
Intersektionaalisuus on kriittisen rotuteorian sekä Mustan naiseuden ja feminismin traditioista kumpuava näkemys, joka sisältää limittäisten ja risteävien sosiaalisten identiteettien sekä niihin liittyvän sorron, ylivallan ja syrjinnän systeemien tutkimuksen. Termin vakiinnutti lakioppinut Kimberlé Crenshaw vuonna 1989 Mustien amerikkalaisten naisten työllisyydestä käydyn keskustelun yhteydessä. Feminismin intersektionaalinen suuntaus kritisoi perinteistä yhtenäisyyden ajatusta, jonka mukaan esimerkiksi kaikki naiset jakavat saman kokemuksen. Intersektionaalinen feminismi ottaa huomioon toistensa kanssa risteävät identiteetit (liittyen esimerkiksi etnisyyteen, yhteiskuntaluokkaan, ikään, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, toimintakykyyn, uskontoon, vakaumukseen, kansalaisuuteen) ja pyrkii kaikkien henkilöiden yhdenvertaisuuteen. 

Intersukupuolisuus  
Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus on luonnollista kehollista vaihtelua ja tekee näkyväksi sen, että ihmisiä ei voi biologisestikaan luokitella kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen. Intersukupuolisuus voi olla joillekin myös sukupuoli-identiteetti. 

isiNgqumo  
Etelä-Afrikan LGBTQIA+-yhteisössä, lähinnä Nguni-ihmisryhmän keskuudessa käytetty kielivariaatio. 

isiStabane/Stabane  
Herja tai halventava isiZulu-kielen puhekielinen sanonta, joka viittaa eteläafrikkalaisessa kontekstissa LGBTQIA+-yhteisön jäseneen. Suomeksi käännettynä sanamuoto tarkoittaa ihmistä, joka on syntynyt sekä miehen että naisen ’osien’ kanssa.

Kynätesti  
Rasistinen, epäinhimillistävä koe, jota Etelä-Afrikan virkavalta käytti rodulliseen luokitteluun. Kun virkamiehet eivät olleet varmoja pitäisikö henkilö luokitella valkoiseksi vai ei-valkoiseksi, hänen hiuksiinsa työnnettiin lyijykynä. Jos kynä putosi lattialle, se todistaisi, että hiukset olivat suorat eivätkä kiharat, kiharretut tai kihartuneet ja henkilö pystyi sekä 'edustamaan' (engl. pass) että kirjattiin myös ylös valkoisena.

LHBTQIA+ / LGBTQIA+ 
Kirjainyhdistelmä viittaa sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöihin: lesbot, homot, bi-ihmiset, transihmiset, intersukupuoliset, queerit ja aseksuaalit. Tämä ei ole tyhjentävä lista, kuten myös plusmerkki kirjainyhdistelmän lopussa antaa ymmärtää, vaan viittaa monimuotoisiin seksuaali- ja sukupuoli-identiteetteihin ympäri maailman. Kirjainten tarkka järjestys tai sisällytettyjen kirjainten määrä voi myös vaihdella tai rinnastua eri kielivariaatioissa ja käyttöyhteyksissä (esim. LGBT). 

Lesbo  
Termi viittaa naiseen, transhenkilöön tai ei-binääriseen henkilöön, joka kokee romanttista ja/tai seksuaalista vetoa muita naisia tai ei-binäärisiä femmejä kohtaan. 
  
Liittolainen   
Henkilö, joka aktiivisesti tukee LGBTQIA+-henkilöiden ja muiden marginalisoitujen identiteettien kansanliikkeitä mutta ei itse identifioidu LGBTQIA+-yhteisön jäseneksi tai kyseisten vähemmistöjen ryhmään. Liittolaisuus ei ole identiteetti vaan aktiivinen rooli. Siksi liittolaiseksi ei julistauduta, vaan se on luottamussuhde, joka ansaitaan jatkuvalla toiminnalla ja solidaarisuudella. 

Lobola  
Lobola tai lobolo on naimisiinmenotraditio, jonka mukaan sulhasen perhe ja sukulaiset siirtävät morsiamen perheelle tiettyjä tavaroita myötäjäisinä. Historiallisesti myötäjäiset olivat tavallisesti karjaa, mutta nykypäivänä raha on toivotumpaa, morsiamen perheestä riippuen.

Musta   
Englanniksi isolla alkukirjaimella kirjoitettuna (Black), kuvaa henkilön identiteettiä, etnistä taustaa ja/tai kulttuuria, ellei yksilö tai ryhmä itse identifioidu toisin. Tämä tapa on useissa yhteyksissä käytössä myös suomeksi (musta v. Musta), vaikka harvemmin, johtuen suomen kielen alkukirjainkäytännöistä.   

Musta lesbofeminismi  
Poliittinen identiteetti, liike ja ajatustapa, joka yhtäältä sisältää näkökulmia, kokemuksia ja poliittista toimintaa koskien rodullistamista, sukupuolta, yhteiskuntaluokkaa ja seksuaalista suuntautumista ja toisaalta paljastaa erottamattomat yhteydet niiden välillä. 

Panseksuaalisuus  
Termillä tarkoitetaan henkilöä, jonka romanttiset ja/tai seksuaaliset tunteet eivät rajoitu seksuaalisuuden tai sukupuolen mukaan. 

Necklacing  
Laittoman kidutuksen muoto, jossa palava kumirengas laitetaan roikkumaan henkilön kaulan ympärille. Apartheidin aikaan necklacing-tapaa (suom. 'kaularengastusta') käytettiin Mustissa yhteisöissä rangaistuksena heille, joiden nähtiin tehneen yhteistyötä apartheid-hallinnon kanssa. 

Outata  
Lausutaan “autata”, suomeksi ulkoistaa tai pakottaa ulos. Kun LGBTQIA+-henkilön seksuaalinen suuntaus tai sukupuoli-identiteetti paljastetaan ilman heidän lupaansa. Outtaaminen rikkoo henkilön itsemääräämisoikeutta, sillä jokaisella on oikeus päättää itse, mitä kertoo omasta seksuaalisuudestaan tai sukupuolestaan muille. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluville tämä oikeus on erityisen tärkeä, sillä muut eivät osaa yhtä hyvin arvioida tiedon sosiaalisia vaikutuksia. 

Passbook (dompas)/Passikirja 
Henkilöllisyysasiakirja, jota jokaisen ei-valkoiseksi määritellyn eteläafrikkalaisen oli kannettava mukanaan apartheid-lakien mukaan. Todistus koostui kahdesta osasta. Ensimmäisessä oli laminoitu kortti, jossa luki kantajan nimi, etninen tausta, kortin myöntämispäivä, viranomaisen allekirjoitus ja mustavalkoinen valokuvapotretti. Toiseen osaan kuului viisi alaosiota, joihin oli kirjattu henkilön liikkumisluvat kaupunkialueiden välillä, pakollisten terveystarkastusten tiedot, työnantajien nimiä ja osoitteita, työllisyystilanne sekä verokuitteja. Mustan eteläafrikkalaisen väestön keskuudessa nämä passikirjat saivat afrikaansinkielisen pilkkanimen dompas, eli typerä passi. 

Patriarkaatti  
Sosiaalinen hierarkia, joka etuoikeuttaa ja priorisoi miehiä ja maskuliinisuutta naisten sekä muiden sukupuoli-identiteettien ja ilmaisujen kustannuksella. 

Pinkkipesu  
Viittaa LGBTQIA+-liikkeen hyväksikäyttöön kaupallisen tai poliittisen agendan edistämiseksi. Termiä käytetään kuvaamaan yrityksiä, jotka markkinoivat itseään "homoystävällisinä" houkutellakseen edistysmielisesti ajattelevia asiakkaita, vaikka samalla peittelevät omien toimintojensa väkivaltaisia ja epädemokraattisia käytäntöjä.

POC, BIPOC  
Termi tulee englanninkielisestä termistä People of Colour. Tälle termille ei ole tällä hetkellä laajasti käytettyä suomennosta. Termillä viitataan ihmisiin, jotka mielletään erilaisten ominaisuuksien (esimerkiksi nimi, ihonväri tai uskonto) vuoksi muiksi kuin valkoisiksi ihmisiksi. BIPOC-termi tulee englanninkielisistä sanoista Black (musta ihminen), Indigenous (alkuperäiskansaan kuuluva ihminen), People of Colour. Termi on tullut äskettäin käyttöön, koska mustiin ja alkuperäiskansaan kuuluviin kohdistuva syrjintä, sorto ja rasismi ovat erilaista verrattuna muihin POC-ihmisiin. Nämä kaikki termit viittaavat ihmisryhmiin, joita ei mielletä valkoisiksi. 

Pronominit  
Sanaluokka, jota käytetään viittaamaan henkilön sukupuoleen tätä puhuteltaessa tai tähän viitatessa. Toisin kuin vaikkapa suomen tai viron kielessä, monissa maailman kielissä ihmiset erotellaan pronomineilla joko mies- tai naispuolisiin kieliopillisiin viitekehyksiin. Tästä syystä esimerkiksi englanniksi they-sanan käyttö neutraalina pronominina on yleistynyt nopeasti ympäri maailman, korvaten monin paikoin he- ja she-pronominit. Henkilöistä on hyvän käytöksen mukaisesti käytettävä heidän itse valitsemiaan ja hyväksymiään pronomineja. 

QTIPOC  
Lyhenne, joka viittaa ei-valkoisiin queer- ja trans-henkilöihin sekä intersukupuolisiin henkilöihin.

Queer   
on poliittinen ja usein akateeminen näkökulma ja ajattelumalli, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja. Queer voi olla myös identiteetti, joka tarkoittaa, ettei ihminen halua määrittää omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan. Nykyään usein korostetaan, että se kuvaa elettyä todellisuutta, vastarintaa ja kukoistamista heteroseksistisestä yhteiskunnasta huolimatta. 

Rekisteröity parisuhde  
Rekisteröity parisuhde on yhä monissa maissa samaa sukupuolta olevien parien tapa virallistaa parisuhde ja antaa sille juridinen asema. Suomessa parisuhteen rekisteröinti oli mahdollista vuodesta 2002 alkaen 1.3.2017 yleisen avioliittolain voimaan astumiseen saakka. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla. 

Sangoma  
Perinteinen eteläafrikkalainen parantaja, joka erikoistuu ihmisten henkisten ja fyysisten sairauksien parantamiseen katsomalla heidän menneisyyteensä ja tulevaisuuteensa ja yhdistämällä heidät esivanhempiinsa. Parantajat uskovat, että esivanhemmat kutsuvat heidät tähän tärkeään ja kunnioitettuun asemaan yhteisöissään. 

Sukupuoli  
Sukupuoli on yksi ihmisten luokittelun kategoria ja juridinen määre. Se on jatkumo, joka koostuu erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista. Se on myös monelle tärkeä identiteetti. 

Sukupuolibinääri  
Sukupuolibinäärillä tarkoitetaan jyrkän kaksijakoista sukupuolikäsitystä, joka jakaa kaikki ihmiset miehiin ja naisiin ja mieltää nämä toisilleen vastakkaisiksi sukupuoliksi. Binäärinen ajattelu ohittaa olemassa olevan sukupuolen moninaisuuden ja tukeutuu yksinkertaistuksiin sekä nyrkkisääntöihin. Binäärit mielletään myös pysyviksi ja yleismaailmallisiksi. Taustalla vaikuttaa länsimaisen filosofian voimakas binäärinen ajatteluperinne. 

Sukupuolinormeihin mukautumaton ilmaisu (Non-conformity)  
Henkilö, joka ei mukaudu binäärisiin sukupuolikäsityksiin (mies- ja naispuoleisuuden kaksinaisuuteen) oman sukupuoli-identiteettinsä tai -ilmaisunsa kautta. Gender Non-conforming/Non-conformity -käsitteelle ei vielä ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta.   

Turvallinen/turvallisempi tila  
Ympäristö, joka pyrkii mahdollistamaan kaikkien läsnä olevien ihmisten, mukaan lukien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien, vapaan olemisen ja itseilmaisun ilman pelkoa syrjinnästä tai heidän oikeuksiensa tai ihmisarvonsa loukkaamista. Yksilöiden omilla teoilla ja reaktioilla on avainasema turvallisen tilan ylläpidossa tai purkamisessa. Valokuvataiteen museon Turvallisemman tilan periaatteet on julkaistu museon verkkosivuilla. 

Transihminen  
Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin luetaan usein kuuluvan transvestiitit, ei-binääriset ja transsukupuoliset. Yksilö, joka voi kokea olevansa muuta kuin cis, ei välttämättä määritä itseään transihmiseksi. Transihmiselle on tärkeää, että hänet kohdataan sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti. Translapsi on lapsi, jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Translapsen kokemus sukupuolestaan on perustavanlaatuinen ja pysyvä. Transnuori-sanaa käytetään usein kuvaamaan nuoria, joiden sukupuoli-identiteetti voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, transsukupuolinen tai transvestiitti. 

Transitio  
Toimenpiteet, joita transihminen voi seurata päästäkseen elämään omakseen kokemansa sukupuolen edustajana. Kunkin ihmisen transitio eli siirtyminen sisältää useita eri prosesseja. Joillekin siihen kuuluu lääketieteellinen väliintulo tai sukupuolta vahvistavaa hoitoa, esim. hormoniterapiaa tai leikkauksia (lääketieteellinen transitio), mutta kaikki transihmiset eivät tällaisia muutoksia tahdo tai voi läpikäydä. Siirtymiseen voi myös liittyä muita askeleita, kuten perheenjäsenille kertominen, eri tavoin pukeutuminen, omien pronominien vaihtaminen (sosiaalinen transitio) ja virallisten asiakirjojen muuttaminen (lakitekninen transitio).

Transmisogynia  
Termi, joka tiivistää transfobialle (transihmisten inholle) ja misogynialle (naisvihamielisyydelle) yhteiset syrjinnän muodot. Transmisogyniaan sisältyvät negatiiviset asenteet, viha ja syrjintä sukupuolijakauman feminiinisellä alueella olevia transihmisiä kohtaan. 

Transmisogynoir  
Englanninkielinen yhdyssana, joka kuvaa Mustien transnaisten ja transfeminiinien ihmisten syrjintää sekä paikantaa yhtymäkohdat transfobian, rasismin ja misogynian välillä. Termiä käytetään, kun halutaan tähdentää sitä, että Mustat transnaiset kokevat erilaista, rodullistavaa ja transfobian kyllästämää misogynian muotoa.

Transfobia   
Transfobia tarkoittaa vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä transihmisiä kohtaan. Fobinen käyttäytyminen voi ilmetä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä tai syrjintänä. Transfobia rinnastuu seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin. 

Valkoinen ylivalta 
Rasistinen ideologia, jonka mukaan valkoisiksi määritellyt ja hyväksytyt ihmiset ovat ylempiarvoisia ja heidän tulisi saada hallita kaikkia muita maapallon asukkaita. 

Valittu perhe (Chosen family)  
Chosen family, eli valittu perhe, tarkoittaa perhettä, joka ei ole biologisesti sukua keskenään mutta kohtelee silti jäseniään perheenä. He ovat sitoutuneet pitämään huolta toisistaan tavalla, joka mielletään yleensä perheen tehtäväksi. Valitut perheet ovat yleisiä erityisesti sellaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden parissa, joiden biologinen perhe suhtautuu sateenkaarevuuteen negatiivisesti. 

Viharikos  
Tapaus, jonka tulkitaan syntyneen ennakkoluuloisesta vihasta. Viharikoksen tekijät pyrkivät vähättelemään tai epäinhimillistämään uhrejaan, joita he pitävät erilaisina heidän ominaisuuksistaan johtuen. Näitä ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi se, että henkilö on rodullistettu, hänen etninen taustansa, sukupuolensa, ikänsä, seksuaalinen suuntautumisensa, vammansa, terveydentilansa, kansalaisuutensa, luokkataustansa, uskonnollinen vakaumuksensa, kulttuurinsa tai kielensä. Suomen rikoslain mukaan rangaistus voi olla ankarampi, kun rikoksen motiivina on viha kansanryhmää kohtaan. 

Zulu  
Bantuihin kuuluva kansanryhmä sekä Etelä-Afrikan nguni-kansan joukossa puhuttu kieli, josta käytetään myös muotoa isiZulu. Zulut ovat eteläisiä bantuja, ja heillä on läheisiä yhteisiä etnisiä, kielellisiä ja kulttuurisia juuria swazi- ja xhosa-kansojen kanssa. Zulut ovat Etelä-Afrikan suurin etninen ryhmä, johon kuuluu arviolta 10 miljoonaa eteläafrikkalaista. Suurin osa heistä elää KwaZulu-Natalin maakunnassa. 

 

 

 

 

 
  

 

Osoite
Kämp Galleria
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki
Katso kartalla Kämp Galleria
Aukioloajat
ma–pe 11–20, la–su 11–18
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy
Osoite
Kaapelitehdas
Kaapeliaukio 3, G-rappu, 00180 Helsinki
Katso kartalla Kaapelitehdas
Aukioloajat
ti–su 11–18, ke 11–20
Liput
16/6/0 €
Museokortti
Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy